Visie

De werking van KVG is gestoeld op onze missie en visie. Daarin staan inclusie en het recht van personen met een handicap om zelf beslissingen te nemen, centraal.

Missie

KVG-Vorming vzw is een vereniging van en voor alle personen met een handicap en hun omgeving, die gedragen wordt door vrijwilligers en beroepskrachten met en zonder handicap. Met alle afdelingen samen bouwen we aan een toegankelijke en inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap ten volle kunnen deelnemen. KVG-Vorming biedt kansen tot gemeenschapsvorming, educatie, deelname aan cultuur en maatschappelijke activering. We stimuleren vernieuwende initiatieven. Daarnaast werken we aan bewustmaking en mentaliteitsveranderingen en verdedigen we de belangen van onze doelgroep. We richten ons als vereniging tot de persoon met een handicap, zijn familie en directe omgeving, de samenleving en de overheid. KVG-Vorming werkt vanuit een christelijke inspiratie met een open kijk op handicap. We vinden partners in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de VN-conventie voor gelijke rechten voor personen met een handicap.

DC_139_065

Visie

KVG-Vorming onderschrijft de Visietekst van de KVG-Groep (2014). Deze tekst beklemtoont het respect voor het menselijk leven en de waardigheid van het individu. Personen met een handicap zijn geen sukkelaars maar mensen die zoveel mogelijk zelf beslissingen nemen over hun eigen leven. Ze moeten alle kansen krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en een eigen leven te leiden. De samenleving moet daartoe alle – letterlijke en figuurlijke – drempels wegwerken en toegankelijkheid op alle domeinen verzekeren.

Van de samenleving verwacht KVG de nodige solidariteit met personen met een handicap, alsook alle noodzakelijke inspanningen om inclusie waar te maken. Al kanten we ons tegen inclusie tegen wil en dank. De persoon met een handicap moet zelf een bewuste keuze maken m.b.t. de ondersteuning die hij wenst. KVG pleit dan ook voor ‘gewoon waar mogelijk, specifiek waar nodig’.

Beleidsplan 2016-2020

KVG-Vorming vertaalt zijn missie in concrete doelstellingen en acties. Je leest alles over onze uitdagingen voor de periode 2016-2020 in ons beleidsplan.

DC_139_149

Christelijke inspiratie

Iedereen die zich kan vinden in onze basisvisie is welkom bij KVG. Ongeacht je inspiratie, godsdienst of levensbeschouwing kan je meewerken aan de uitbouw van onze vereniging. KVG ziet verscheidenheid immers als een rijkdom voor haar werking.

Vanuit haar christelijke inspiratie (zie: Missie) creëert KVG ruimte om actief antwoorden te zoeken op levensvragen. De vereniging beschikt over een veelzijdig aanbod in verband met religie, zingeving en spiritualiteit. Dit aanbod vertrekt vanuit de eigenheid van KVG als vereniging van mensen met een handicap en hun omgeving. Het richt zich zowel naar zinzoekers in de ruime betekenis als naar gelovigen die op zoek zijn naar inspiratie of ondersteuning om hun christelijke verbondenheid samen te beleven.

Het aanbod wordt uitgewerkt door de Werkgroep Christelijke Identiteit en Zingeving. Concreet stond de werkgroep al in voor onder meer:

  • de halfjaarlijkse tekstenbundel ‘Inspiratie voor inspiratie’
  • ondersteuning van de KVG-afdelingen, o.a. met brochures voor eigentijdse kerst- en paasbezinningen, hulp bij de uitwerking van een zingevingsactiviteit,…
  • sociaal engagement, zoals de inzamelingsacties van rolstoelen en rollators voor Roemenië en Congo
  • initiatieven voor individuele geïnteresseerden, bijvoorbeeld meerdaagse bezinning, ‘Proeven van Marcus’, kennismakingsavond ‘Handicap en islam’, geloofswandeling ‘Wandelen langs jouw en mijn
    overtuiging’, …

Theme by Anders Norén